πολιτικη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της CAMPERΤαυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Κύριος:
RURALMED, S.L.U. (ομάδα Camper)

Διεύθυνση:
C/ Cuartel 91, 07300 Inca, Majorca, Balearic Islands, Spain - Ισπανία

Ισπανικός ΑΦΜ (CIF):
B57060725

Μητρώο Εταιριών:
Palma de Mallorca, Φύλλο PM 37464 Τόμος 1805 Σελ. 48

Ιστότοπος:
www.camper.com

Email:
customercare@camper.es

DPO:
dpo-camper@abrilabogados.com

 

Όσον αφορά την εταιρία, και για τον σκοπό του προσδιορισμού των πολιτικών διασφάλισης της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, θα αναφέρουμε τις υπεύθυνες εταιρίες, όπως ο Όμιλος Camper, που με την σειρά του αποτελείται και από άλλες εταιρίες εκτός της RURALMED. Τα στοιχεία της σύνθεσης του ομίλου δημοσιεύονται στη Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου.

Κατ’εφαρμογή του Οργανικού Νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όλων των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου που ισχύουν επί του παρόντος, οι Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι, όπου αυτό έχει εφαρμογή, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν θα αποθηκεύονται σε αυτοματοποιημένο αρχείο που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο συναίνεσης.

Αλληλογραφία για σκοπούς marketing και εμπορικής ενημέρωσης

 

Εάν έχετε εγγραφεί σε ενημερωτικό δελτίο ή σε υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με εκπτώσεις ή με δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων, σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι η CAMPER θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με τις δραστηριότητές της και για να σας δίνει την δυνατότητα να επωφελείστε από τις δραστηριότητες προώθησης πωλήσεών της. Με την παρούσα πληροφορείστε ότι η CAMPER μπορεί να αποστέλλει πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις εταιρίες της CAMPER εάν θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ότι συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

Πληροφορείστε επίσης ότι μπορεί να σας διατηρούμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητές μας μέσω οποιουδήποτε εκ των τρόπων επικοινωνίας που μας έχετε δώσει, μεταξύ άλλων μέσω email, SMS, ή με άλλον παρόμοιο τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στην εν λόγω υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορείστε ότι οι νομικοί λόγοι για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τον σκοπό αυτό δεν είναι παρά τα νόμιμα συμφέροντα των εταιριών της CAMPER. Σας πληροφορούμε περαιτέρω ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς ανά πάσα στιγμή, με email στη διεύθυνση customercare@camper.es. Πληροφορείστε επίσης ότι η CAMPER θα διατηρήσει τα στοιχεία σας καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ή συμβατικής σχέσης της με σας, μέχρι τη στιγμή που εσείς θα ενημερώσετε την CAMPER ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε εμπορική ενημέρωση.

 

Συλλογή δεδομένων στα καταστήματα

 

Εάν έχετε αγοράσει είδη σε φυσικό κατάστημα της CAMPER ή σε κατάστημα με το οποίο η CAMPER έχει συνάψει κάποιας μορφής συμφωνία, ενδέχεται να σας ζήτησαν να δώσετε την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας. Η CAMPER θα κάνει χρήση της διεύθυνσης email σας για την αποστολή ηλεκτρονικής απόδειξης, για την επεξεργασία της εγγύησης του είδους, να σας διατηρεί ενήμερο σχετικά με τις δραστηριότητες της CAMPER και να σας δίνει τη δυνατότητα να επωφελείστε από τις δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων της εταιρίας. Πληροφορείστε με την παρούσα ότι η CAMPER μπορεί να στέλνει πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις εταιρίες της CAMPER, εάν θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και εάν συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες εσείς ενδιαφέρεστε. Πληροφορείστε ότι οι νομικοί λόγοι για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι η συμμόρφωση με την επαγγελματική ή συμβατική σχέση που έχει μαζί σας και την συναίνεση που έχετε δώσει, όπως και όταν είναι πρέπον, καθώς και τα νόμιμα συμφέροντα της CAMPER και των εταιριών της CAMPER. Σας πληροφορούμε περαιτέρω ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής σε εσάς πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο  ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση customercare@camper.es. Πληροφορείστε ότι η CAMPER θα διατηρήσει τα στοιχεία σας καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ή συμβατικής σχέσης της με σας, ενώ μπορεί επίσης να διατηρήσει τα στοιχεία σας και μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης σας για να τα χορηγήσει στον αντίστοιχο οργανισμό, σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου.

 

Έντυπο εγγραφής και στοιχεία για την αποστολή αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα  

 

Εάν έχετε εγγραφεί ως πελάτης ή έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην CAMPER, πληροφορείστε με την παρούσας ότι η CAMPER θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της διατήρησης της εγγραφής σας στον ιστότοπό μας, της παροχής προς εσάς των στοιχείων παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας σας, της παράδοσης της παραγγελίας σας, της ενημέρωσής σας σχετικά με τις δραστηριότητες της CAMPER και της παροχής σε σας της δυνατότητάς να εκμεταλλεύεστε τις δραστηριότητες προώθησης των πωλήσεων της εταιρίας. Με την παρούσα πληροφορείστε ότι η CAMPER μπορεί να αποστέλλει πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις εταιρίες της CAMPER εάν θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ότι συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

Πληροφορείστε ότι οι νομικοί λόγοι για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι η συναίνεση των ενδιαφερόμενων μερών. Σας πληροφορούμε περαιτέρω ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής σε εσάς πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο  ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση customercare@camper.es. Πληροφορείστε ότι η CAMPER θα διατηρήσει τα στοιχεία σας καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ή συμβατικής σχέσης της με σας, ενώ μπορεί επίσης να διατηρήσει τα στοιχεία σας και μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης σας για να τα χορηγήσει στον αντίστοιχο οργανισμό, σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μπορεί να γνωστοποιηθούν σε υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ή υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες ενδέχεται να διατηρήσουν αρχεία αυτών των πληροφοριών.

 

Δεδομένα που αντιστοιχούν σε στοιχεία επαφής που ελήφθησαν μέσω του εντύπου επαφής  

 

Η CAMPER θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα της γνωστοποιηθούν μέσω του σχετικού εντύπου επαφής, για να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται στο εν λόγω έντυπο, σύμφωνα με την χορηγούμενη μέσω του εντύπου συναίνεση. Τα στοιχεία αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε κανένα τρίτο μέρος πέραν των εταιριών του ομίλου της CAMPER σε περίπτωση που η ερώτηση απαιτεί τέτοιου είδους ενέργεια. Ομοίως, πληροφορείστε με την παρούσα ότι τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά την ερώτηση θα αποθηκευθούν στα αρχεία της CAMPER για μια περίοδο ενός έτους.

 

Δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους πελάτες και προμηθευτές

 

Εάν έχετε δώσει τα στοιχεία σας ως στοιχεία επαφής επαγγελματικού πελάτη ή προμηθευτή ή αυτοαπασχολούμενου προσώπου, είτε ως πελάτης είτε ως προμηθευτής οποιασδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου CAMPER, πληροφορείστε με την παρούσα ότι η CAMPER θα κάνει χρήση αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της διατήρησης της συμβατικής σχέσης και δεν θα τα διαβιβάσει σε κανένα τρίτο μέρος, πέραν των εταιριών του ομίλου της CAMPER, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας και αποκλειστικά για τον λόγο αυτό. Τα δεδομένα που έχετε χορηγήσει θα διατηρηθούν καθ’όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης ή για εκείνον τον αριθμό ετών που απαιτείται για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις νομικές υποχρεώσεις. Ομοίως, σας πληροφορούμε με την παρούσα ότι δεδομένης της ιδιότητάς σας ως πελάτη ή προμηθευτή οποιασδήποτε από τις εταιρίες του Ομίλου CAMPER, οποιαδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου μπορεί να σας αποστέλλει ενημέρωση εμπορικού χαρακτήρα με τα μέσα που έχετε αναφέρει, μεταξύ άλλων και με email, βάσει του έννομου συμφέροντος που ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πληροφορείστε επίσης ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής σε εσάς πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση customercare@camper.es.

 

Δεδομένα υποψηφίων

 

Εάν έχετε δώσει τα στοιχεία σας σε οποιαδήποτε από τις εταιρίες του Ομίλου CAMPER ως πιθανός υποψήφιος για την πρόσληψή σας σε οποιαδήποτε από τις εταιρίες του Ομίλου, σας πληροφορούμε με την παρούσα ότι η CAMPER θα κάνει χρήση αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας της αίτησής σας για την πρόσληψή σας σε κάποια από τις κενές θέσεις που ενδεχομένως υπάρχουν σε οποιαδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου. Οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των στοιχείων σας είναι η συναίνεση που δώσατε αποστέλλοντας το βιογραφικό σας. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα διαβιβαστούν σε κανένα τρίτο μέρος πέραν των εταιριών του Ομίλου CAMPER, και μόνον στην περίπτωση που το προφίλ σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάποιας από τις εταιρίες του ομίλου και αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.  Η επεξεργασία των δεδομένων που έχετε χορηγήσει μπορεί να συνεχιστεί μέχρι που εσείς να ζητήσετε την διαγραφή τους, αν και μόνον για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση που παραμείνει κενή κάποια θέση που θεωρήσουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι η CAMPER θα κάνει χρήση της εξωτερικής πλατφόρμας TALENT CLUE για την επεξεργασία των αιτήσεων που λαμβάνει από υποψηφίους. Στοιχεία για την πλατφόρμα αυτή δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο

 

Καταγγελίες και Παράπονα

 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, έχετε υποβάλει κάποια καταγγελία ή κάποιο παράπονο σε οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου CAMPER, πληροφορείστε με την παρούσα ότι η CAMPER θα κάνει χρήση των στοιχείων αποκλειστικά για τον σκοπό της επίλυσης της καταγγελίας ή του παραπόνου σας. Οι νομικοί λόγοι συνίστανται στην συμβατική σχέση την οποία έχετε συνάψει. Η Camper δεν θα διαβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος, πέραν των εταιριών του Ομίλου CAMPER, και μόνον εάν αυτό απαιτείται από τη φύση της καταγγελίας ή του παραπόνου σας και αποκλειστικά για τον λόγο αυτό. Τα δεδομένα που έχετε χορηγήσει θα διατηρηθούν για εκείνον τον αριθμό ετών που απαιτείται για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις νομικές υποχρεώσεις, μέχρι τη στιγμή που το αντικείμενο της καταγγελίας ή του παραπόνου σας  θα λήξει.

 

Άσκηση δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα   

 

Έχετε δικαίωμα να  λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν οποιαδήποτε από τις εταιρίες της CAMPER επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία. Έχετε περαιτέρω το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίθεσης, περιορισμού της επεξεργασίας και της φορητότητας των προσωπικών σας στοιχείων, όπως και το δικαίωμα της ανάκλησης της συναίνεσής σας. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν εγγράφως, με ειδοποίηση προς τη διεύθυνση Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorca, Balearic Islands, Spain, ή με email προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customercare@camper.es

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στα ενημερωτικά δελτία ή σε άλλες δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων και προσφορές της CAMPER, θα είναι προτιμώμενο να στείλετε την σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

 

Υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου όσον αφορά την επεξεργασία των στοιχείων σας   

 

Τα πρόσωπα που ασχολούνται με την επεξεργασία των στοιχείων φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία, θα συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με την υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των οποίων αποκτούν γνώση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Η Υποχρέωση Απορρήτου είναι υποχρεωτική για τον Όμιλο CAMPER, τα μέλη των εκτελεστικών και διαχειριστικών οργάνων του, τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων του εργατικού δικαίου και τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων που διέπονται από τις διατάξεις του δικαίου των επιχειρήσεων. Αποτελεί επίσης υποχρέωση για τους προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπαλλήλους τους, τυχόν οντότητες που προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης υπεργολαβίας από τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπαλλήλους τους. Η υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της απασχόλησης ή της επαγγελματικής σχέσης που έχει συναφθεί με τον Όμιλο CAMPER, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως και μετά τη λύση όλων των συμβάσεων απασχόλησης και των συμφωνιών επαγγελματικής συνεργασίας κλπ. που συνδέουν υπαλλήλους και/ή επαγγελματίες με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους προμηθευτές που παρέχουν στον Όμιλο CAMPER εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

 

Με την εξαίρεση εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο CAMPER και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και στις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ούτε διαβιβάζουμε κατά κανένα τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς να σας ενημερώσουμε πρώτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλα τα μέλη της CAMPER αντιλαμβάνονται την ανάγκη της διασφάλισης του ιδιωτικού χαρακτήρα και της προστασίας των προσωπικών σας στοιχείων και εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές προστασίας δεδομένων ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες που φιλοξενούν ιστότοπους και σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται με μας για τον σχεδιασμό και την χρήση του ιστότοπου, την παροχή υπηρεσιών ή την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται.

 

Τα εν λόγω τρίτα μέρη θα κάνουν χρήση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και θα υποχρεούνται να σεβαστούν τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Πέραν αυτών των περιπτώσεων, θα γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας μόνον εάν ο Νόμος μας υποχρεώνει να το κάνουμε.

 

Στοιχεία ανηλίκων

 

Σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία, οι παρεχόμενες από τον Όμιλο CAMPER υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικα πρόσωπα. Ο Όμιλος CAMPER θεωρεί ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τα στοιχεία τους μέσω οποιουδήποτε εκ των διάφορων καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου κλπ.) συμμορφώνονται με αυτήν την απαίτηση.

 

Η CAMPER απευθύνεται στους γονείς για να τους επισημάνουν ότι τα παιδιά τους ενδέχεται να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας. Με την έννοια αυτή, καλούμε τους γονείς να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα ζητούν γονική άδεια στην περίπτωση που οποιοσδήποτε ιστότοπος ζητήσει πληροφορίες και/ή στοιχεία οποιασδήποτε φύσης.

 

Εξαιτίας του ενδιαφέροντός μας για την ασφάλεια των ανηλίκων, κάθε απόπειρά τους να εγγραφούν θα απορρίπτεται ενώ περαιτέρω θα τους ενημερώνουμε ότι δεν δεχόμαστε αιτήματα εγγραφής από ανηλίκους. Συνεπώς, συμβουλεύουμε τους γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να ελέγχουν τακτικά και να παρακολουθούν την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις λοιπές επιγραμμικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

 

Γενικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις

 

Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αγορά, μπορείτε να δείτε τους Γενικούς Συμβατικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις της εταιρίας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:   

https://www.camper.com/conditions/conditions_en.html

 

 

Συστάσεις ιστότοπου/ιστοσελίδας

 

O Όμιλος CAMPER συνιστά και δημιουργεί συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους και ιστοσελίδες όταν θεωρεί ότι μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ο Όμιλος CAMPER δεν έχει καμία υποχρέωση να εποπτεύει τους ιστότοπους/τις ιστοσελίδες που συνιστά ή για τους οποίους δημιουργεί συνδέσμους. Οι εν λόγω ιστότοποι και ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί από φυσικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν συνδέονται με τον Όμιλο CAMPER, ο οποίος δεν επεμβαίνει στη διαχείρισή τους, δεν τους προσφέρει χρηματοδότηση, δεν υιοθετεί αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους, δεν διαχειρίζεται ούτε συμμετέχει στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνδεόμενους ή συνιστώμενους ιστότοπους ή ιστοσελίδες. Ο Όμιλος CAMPER θα διαγράψει κάθε σύνδεσμο και θα πάψει να συνιστά ιστότοπους/ιστοσελίδες όταν λάβει αδιάσειστες αποδείξεις ότι αυτοί οι ιστότοποι ή οι ιστοσελίδες και/ή οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες είναι παράνομοι ή βλάπτουν τα δικαιώματα τρίτων που ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση.

 

 

Χρήση cookies

 

Κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies.  

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε στοιχεία που είναι γνωστά ως δεδομένα περιήγησης – clickstream data”  (διεύθυνση browser, domain name κλπ.). Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τα στοιχεία που εσείς παρέχετε, μας δίνουν τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε τις επισκέψεις σας βάσει των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων σας.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Ο Όμιλος CAMPER έχει εφαρμόσει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούν οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κέντρα εργασίας του, στις εγκαταστάσεις του, στα συστήματα και τις υποδομές των επικοινωνιών του κλπ. Έχει επίσης υιοθετήσει λογικά, φυσικά, οργανωτικά και συμβατικά μέτρα κλπ. για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων στα δεδομένα και της καταστροφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, διάδοσης, διαβίβασης ή περαιτέρω χρήσης τους.

 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η παροχή προσωπικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο της υποκλοπής και χρήσης αυτών των πληροφοριών από τρίτα μέρη, τα οποία αδυνατούμε να ελέγξουμε. Παρότι η CAMPER καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και των προσωπικών σας στοιχείων, αδυνατούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που γνωστοποιείτε μέσω του διαδικτύου με δική σας ευθύνη.

 

Ισχύς και τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων ιδιωτικού χαρακτήρα policy

 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Ομίλου CAMPER ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στον αντίστοιχο ιστότοπο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να την αποθηκεύουν και/ή να την αναπαράγουν.  Ο Όμιλος CAMPER έχει το δικαίωμα της τροποποίησης της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του, ενημερώνοντας δεόντως τους Χρήστες σχετικά.