POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI CAMPERPodmiot przetwarzający

 

Właściciel:
RURALMED, S.L.U.

Adres:
Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorka, Baleary, Hiszpania

Hiszpański nridentyfikacji podatkowej (CIF):
B57060725

Rejestr spółek:
Palma de Mallorca, Hoja PM 37464 Tomo 1805 Folio 48

Witryna internetowa:
www.camper.com

E-mail:
customercare@camper.es

DPO:
dpo-camper@abrilabogados.com

 

W celu określenia zasad polityki zapewniających przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także w odniesieniu do spółki, wskażemy podmioty odpowiedzialne, takie jak Grupa Camper, w której skład wchodzą z kolei, oprócz RURALMED, inne spółki. Dane dotyczące składu grupy są dostępne w naszym Zawiadomieniu prawnym.

Na podstawie ustawy organicznej o ochronie danych o charakterze osobowym oraz wszystkich innych odpowiednich przepisów prawa, które aktualnie obowiązują, niniejszym informujemy Użytkowników, że każdym przypadku, gdy ma to zastosowane, dane osobowe, które podają, będą przechowywane w zautomatyzowanym pliku. Plik ten będzie wykorzystywany wyłącznie w celach opisanych w odpowiednim formularzu lub odpowiedniej umowie. 

 

Mailingi marketingowe i komercyjne

 

Jeżeli są Państwo subskrybentami biuletynu lub serwisu informacyjnego o sprzedaży i promocjach oferowanego przez którąkolwiek ze spółek CAMPER, CAMPER będzie wykorzystywać dane wyłącznie w celu informowania Państwa na bieżąco o swoich działaniach oraz umożliwienia Państwu korzystania z naszych promocji. CAMPER może wysyłać informacje od dowolnych spółek CAMPER, jeżeli uzna, że informacje te mogą Państwa zainteresować i jeżeli będą one związane z produktami i usługami, którymi są Państwo zainteresowani.  

Możemy także na bieżąco informować Państwa o naszych działaniach z wykorzystaniem dowolnych środków, które nam Państwo udostępnili, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych podobnych środków lub form komunikacji. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji tego serwisu w dowolnym czasie. 

Podstawą prawną zgodnego z prawem przetwarzania danych w tym celu jest wyłącznie prawnie uzasadniony interes spółek CAMPER. Informujemy także, że mogą Państwo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach, o których mowa powyżej, wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@camper.esCAMPER będzie przechowywać dotyczące Państwa dane przez okres prowadzenia swojej działalności lub przez okres trwania stosunku umownego z Państwem do czasu, aż poinformują Państwo CAMPER, że nie chcą już otrzymywać informacji handlowych.  

 

Zbieranie danych w sklepie

 

Jeżeli kupili Państwo produkty CAMPER w sklepie fizycznym lub w sklepie, z którym spółka CAMPER zawarła formalnie jakiegoś rodzaju umowę, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swojego adresu e-mail. CAMPER wykorzysta Państwa adres e-mail w celu wysłania Państwu e-rachunku i przetworzenia gwarancji na produkt, a także w celu informowania Państwa na bieżąco o działaniach CAMPER oraz umożliwienia Państwu skorzystania z naszych promocji. CAMPER może wysyłać informacje od dowolnych spółek CAMPER, jeżeli uzna, że informacje te mogą Państwa zainteresować i jeżeli będą one związane z produktami i usługami, którymi są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną zgodnego z prawem przetwarzania danych w tych celach jest przestrzeganie warunków stosunku handlowego lub umownego, jaki ustanowiliśmy z Państwem, oraz udzielona zgoda, stosownie do okoliczności, a także prawnie uzasadniony interes CAMPER i spółek CAMPER.  Informujemy także, że mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu wysyłania interesujących Państwa informacji, korzystając z tego linku lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@camper.es.   

CAMPER będzie przechowywać Państwa dane przez okres prowadzenia przez siebie działalności lub przez okres trwania ustanowionego z Państwem stosunku umownego, przy czym może także przechowywać Państwa dane po ustaniu stosunku umownego w celu przekazania ich odpowiedniej organizacji, jeżeli okaże się to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów prawa.

 

Formularz rejestracyjny oraz dane do wysłania zakupów dokonanych w sklepie internetowym 

 

Jeżeli zarejestrowali się Państwo jako klient spółki CAMPER lub złożyli u niej zamówienie, CAMPER będzie wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celu utrzymywania Państwa rejestracji na naszej witrynie internetowej, udzielania Państwu informacji umożliwiających śledzenie stanu realizacji zamówienia, zrealizowania zamówienia, informowania Państwa na bieżąco o działaniach CAMPER oraz umożliwienia Państwu korzystania z naszych promocji. CAMPER może wysyłać informacje od dowolnych spółek CAMPER, jeżeli uzna, że informacje te mogą Państwa zainteresować i jeżeli będą one związane z produktami i usługami, którymi są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną zgodnego z prawem przetwarzania danych w tych celach jest zgoda zainteresowanych stron. Informujemy także, że mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu wysyłania interesujących Państwa informacji, korzystając z tego linku lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@camper.es.

CAMPER będzie przechowywać Państwa dane przez okres prowadzenia przez siebie działalności lub przez okres trwania stosunku umownego z Państwem, przy czym może także przechowywać Państwa dane po ustaniu stosunku umownego w celu przekazania ich odpowiedniej organizacji, jeżeli okaże się to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów prawa.

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, mogą być ujawniane agencjom informacji kredytowej lub agencjom do spraw zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą prowadzić ewidencję tych informacji. 

 

Dane uzyskane na podstawie formularza dotyczącego danych do kontaktu 

 

CAMPER będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe podane w udostępnionym w tym celu formularzu do udzielenia odpowiedzi na zawarte w nim zapytania, stosownie do zgody udzielonej w formularzu. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim innym niż spółki należące do grupy CAMPER, którym będą one przekazywane, jeżeli będzie tego wymagać określone zapytanie. Państwa dane osobowe dotyczące zapytania będą przechowywane w aktach CAMPER przez jeden rok. 

 

Dane dotyczące osób prawnych oraz klientów pracujących na własny rachunek i dostawców  

 

Jeżeli podali Państwo swoje dane jako dane na potrzeby kontaktowania się z klientem biznesowym lub dostawcą lub jako dane osoby pracującej na własny rachunek, działając w charakterze klienta albo dostawcy którejkolwiek ze spółek tworzących Grupę CAMPER, CAMPER będzie wykorzystywać te dane wyłącznie w celu utrzymywania stosunku umownego oraz nie będzie ich przekazywać osobom innym niż spółki Grupy CAMPER. Dane będą przekazywane spółkom Grupy CAMPER, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania usługi oraz wyłącznie w tym celu. Dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania stosunku umownego lub przez tyle lat, przez ile będzie to niezbędne do zapewnienia wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych. Jeżeli są Państwo klientem lub dostawcą którejkolwiek ze spółek z Grupy CAMPER, każda z tych spółek może wysyłać Państwu informacje handlowe z wykorzystaniem wskazanych przez Państwa środków, w tym pocztą elektroniczną, a podstawą takich działań jest prawnie uzasadniony interes uregulowany w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Informujemy także, że mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu wysyłania interesujących Państwa informacji, korzystając z tego linku lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@camper.es

 

Dane kandydatów

 

W przypadku, gdy skontaktowali się Państwo z nami w sprawie oferty pracy za pośrednictwem formularza na niniejszej stronie internetowej utworzonego w tym celu lub przesłali Państwo swoje CV bezpośrednio na kontaktowy adres e-mail, informujemy, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych podane dane osobowe będą przetwarzane przez firmę CAMPER w celu zarządzania Państwa zgłoszeniem w bieżącym lub przyszłym procesie selekcji pod ochroną firmy CAMPER w ramach stosowania środków przedumownych przewidzianych w art. 6.1.b) RGPD, jak również w wyraźnej zgodzie wyrażonej przy składaniu lub przesyłaniu życiorysu oraz innych danych, które nie mają charakteru ściśle zawodowego lub w celu przekazania ich do innych spółek Grupy, w których Państwa profil zawodowy mógłby być lepiej dopasowany.

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie cofną Państwo udzielonej zgody lub nie zażądają anulowania/usunięcia swoich danych lub sprzeciwu wobec leczenia, w celu umożliwienia ich naliczenia w przypadku pojawienia się w przyszłości aplikacji pasującej do Państwa profilu i bez uszczerbku dla ich zachowania w czasie trwania zobowiązań prawnych dotyczących CAMPER, który może okresowo prosić Państwa o przegląd i aktualizację danych osobowych zawartych w Państwa życiorysie.

Ponadto informujemy, że CAMPER korzysta z zewnętrznej platformy TALENT CLUE do zarządzania kandydatami. Odpowiednie informacje można uzyskać pod następującym linkiem

 

Roszczenia, skargi i reklamacje

 

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny zgłoszą Państwo roszczenie, skargę lub reklamację wobec którejkolwiek ze spółek Grupy CAMPER, CAMPER będzie wykorzystywać dane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia Państwa roszczenia, skargi lub reklamacji. Podstawę prawną stanowi zawarty przez Państwa stosunek umowny. CAMPER nie będzie przekazywać wyżej wspomnianych danych osobom trzecim innym niż spółki z Grupy CAMPER oraz będzie to czynić tylko wtedy, gdy będzie to wymagane prawem lub charakterem Państwa roszczenia, skargi lub reklamacji oraz wyłącznie w powyższym celu. Przekazane dane będą przechowywane przez tyle lat, przez ile będzie to niezbędne do zapewnienia przestrzegania wszystkich obowiązków prawnych, do czasu, aż przedmiot Państwa roszczenia, skargi lub reklamacji wygaśnie.  

 

Wykonywanie praw dotyczących wszystkich danych osobowych  

 

Mają Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, czy którekolwiek ze spółek CAMPER przetwarzają Państwa dane osobowe. Mają także Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania lub usunięcia ich oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody. Prawa te można wykonać pisząc na adres Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorka, Baleary, Hiszpania, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@camper.es.

 

Gdyby Państwo chcieli zrezygnować z subskrypcji biuletynów CAMPER lub innych informacji o promocjach i ofert, najlepiej będzie wysłać wniosek w tej sprawie korzystając z tego linku.

 

Obowiązek poufności dotyczący przetwarzania Państwa danych  

 

Osoby uczestniczące w przetwarzaniu danych dotyczących osób fizycznych i mające bezpośredni lub pośredni dostęp do ich akt będą zobowiązane do przestrzegania w każdym czasie obowiązku zachowania w poufności danych osobowych, o których posiadają wiedzę w trakcie wykonywanych przez siebie czynności. Obowiązek poufności ma charakter bezwzględnie wiążący dla Grupy CAMPER, członków jej kierownictwa i organów zarządzających, osób zatrudnionych na warunkach wynikających z Prawa pracy oraz osób świadczących usługi profesjonalne na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej. Obowiązek ten ma także zastosowanie do dostawców towarów i usług oraz ich pracowników, podmiotów przetwarzających i ich pracowników, wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez podmioty przetwarzające oraz pracowników podwykonawców. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia lub stosunku handlowego zawartego z Grupą CAMPER, będącej administratorem danych, a także po rozwiązaniu wszystkich umów o pracę i umów handlowych oraz podobnych umów, które wiążą pracowników lub podmioty świadczące usługi profesjonalne z administratorem danych oraz dostawcami towarów i usług na rzecz Grupy CAMPER. 

 

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, nie prowadzimy obrotu nimi ani nie przekazujemy ich w żaden sposób osobom trzecim, z wyjątkiem spółek należących do Grupy CAMPER, w celach określonych powyżej i w przypadkach opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu, nie uprzedziwszy Państwa o tym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wszystkie podmioty należące do [Grupy] CAMPER są świadome konieczności zapewniania poufności i ochrony Państwa danych osobowych oraz stosują podobne zasady polityki ochrony prywatności. Państwa dane mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi hostingowe w odniesieniu do witryn internetowych oraz osobom trzecim współpracującym z nami przy projektowaniu witryn internetowych i korzystaniu z nich, świadczeniu usług lub analizie zebranych danych. 

 

Wspomniane osoby trzecie będą wykorzystywać dane wyłącznie w celu wykonywania zadań, o których mowa powyżej, oraz będą zobowiązane do zachowania tych informacji w poufności. Oprócz przypadków opisanych powyżej będziemy ujawniać dotyczące Państwa dane tylko w sytuacji, gdy będziemy do tego zobowiązani prawem.

 

Dane dotyczące osób niepełnoletnich

 

Zgodnie z prawem hiszpańskim usługi świadczone przez Grupę CAMPER są adresowane do osób pełnoletnich. Grupa CAMPER zakłada, że osoby fizyczne, które podają swoje dane za pośrednictwem różnych kanałów (drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej itp.), spełniają ten wymóg.  

 

Zwracamy uwagę rodziców na fakt, że może się zdarzyć, że ich dzieci będą odwiedzać naszą witrynę internetową. W tym kontekście zalecamy im zapewnienie, aby ich dzieci pytały ich o zgodę, jeżeli jakaś witryna internetowa poprosi je o podanie jakichkolwiek informacji lub danych. 

 

Mając na względzie bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, odrzucimy każdą podjętą przez nie próbę rejestracji oraz poinformujemy je, że nie przyjmujemy wniosków o rejestrację od osób niepełnoletnich. Z tego względu doradzamy rodzicom i opiekunom osób niepełnoletnich, aby regularnie monitorowali i sprawdzali sposób korzystania przez dzieci z poczty elektronicznej i inne działania podejmowane przez nie w sieci.  

 

Ogólne warunki umowy

 

Jeżeli dokonali Państwo zakupów, mogą Państwo zapoznać się z naszymi Ogólnymi warunkami umowy, korzystając z linku:  

https://www.camper.com/conditions/conditions_en.html

 

 

Rekomendacje dotyczące witryn / stron internetowych

 

Grupa CAMPER rekomenduje korzystanie z witryn i stron internetowych oraz udostępnia linki do nich, jeżeli uzna, że mogą one zainteresować użytkowników. Grupa CAMPER nie jest zobowiązana do nadzorowania witryn/stron internetowych, które rekomenduje lub do których udostępnia linki. Witryny te i strony internetowe zostały utworzone przez niepowiązane z Grupą CAMPER osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Grupa CAMPER nie ingeruje w zarządzanie nimi, nie finansuje ich, nie podejmuje decyzji dotyczących ich treści ani nie zarządza usługami świadczonymi przez witryny/strony, do których zamieszcza link lub które rekomenduje, jak też nie uczestniczy w świadczeniu tych usług. Grupa CAMPER będzie usuwać wszelkie linki oraz nie będzie rekomendować witryn/stron internetowych, kiedy będzie miała niepodważalny dowód, że te witryny/strony lub świadczone przez nie usługi są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, którym może przysługiwać odszkodowanie. 

 

Korzystanie z plików cookie

 

Informacje dotyczące korzystania z plików cookie można uzyskać tutaj.

Ponadto, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, zbieramy dane o sekwencji uruchamianych łączy (tzw. clickstream data, takie jak adres przeglądarki, nazwa domeny itp.). Informacje te wraz z danymi, które Państwo podali, umożliwiają nam nadanie Państwa wizytom bardziej indywidualnego charakteru. 

 

Bezpieczeństwo danych

 

Grupa CAMPER stosuje środki bezpieczeństwa wymagane przepisami o ochronie danych osobowych w swoich gniazdach produkcyjnych, lokalach, systemach, infrastrukturze komunikacyjnej itp. Przyjęła także logiczne, fizyczne, organizacyjne, umowne oraz podobne środki mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych przez osoby trzecie, a także zniszczeniu, modyfikacji, powielaniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu lub ponownemu wykorzystaniu danych.  

 

Niezależnie od powyższych środków udzielanie informacji osobowych w trybie online zawsze wiąże się z ryzykiem, że osoby trzecie, które nie podlegają naszej kontroli, mogą przechwycić i wykorzystać te informacje. Chociaż CAMPER dokłada wszelkich należytych starań, aby chronić Państwa prywatność i dane osobowe, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które ujawniają Państwo w trybie online na własną odpowiedzialność.  

 

Ważność polityki ochrony prywatności i jej zmiany

 

Polityka ochrony prywatności Grupy CAMPER obowiązuje od dnia jej opublikowania na odpowiedniej witrynie internetowej; użytkownicy mogą ją zapisywać i powielać. Grupa CAMPER jest upoważniona do wprowadzania zmian do swojej Polityki ochrony prywatności oraz należycie informuje Użytkowników o dokonanych w niej zmianach.