PRIVACYBELEID CAMPERIdentiteit van het bedrijf verantwoordelijk voor de verwerkingsprocessen

 

Bedrijf:
RURALMED, S.L.U. (Camper Groep)

Adres:
C/ Cuartel 91, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanje

BTW-nummer:
B57060725

Handelsregister Palma de Mallorca:
Blad PM-37464 Band 1805 Bladzijde 48

Website:
www.camper.com

E-mail LOPD
customercare@camper.es (bescherming persoonsgegevens)

DPO:
dpo-camper@abrilabogados.com

 

Binnen het bedrijf, en met het doel het beleid op te stellen dat voldoet aan het Algemene Verordening Gegevensbescherming, geven wij hierbij de namen van de vennootschappen die hiermee belast zijn, zoals Grupo Camper, dat naast RUALMED ook  uit andere bedrijven bestaat. U treft de informatie van de groep aan in onze Juridische Mededeling.

Overeenkomstig het bepaalde in de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens, en alle andere toepasselijke huidige relevante wetgeving, delen wij de gebruiker mede dat de verstrekte persoonsgegevens, mits dat passend is, worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand, dat uitsluitend gebruikt wordt voor de doelen beschreven in het desbetreffende formulier of contract.

 

Marketing en commerciële zendingen

 

In het geval dat u zich heeft aangemeld voor een dienst als het ontvangen van een nieuwsbrief of commerciële informatie of aanbiedingen van een van de bedrijven die deel uitmaken van CAMPER, delen wij u mede dat het enige doel waarvoor CAMPER de gegevens gebruikt is u te informeren over uw activiteit zodat u kunt profiteren van onze aanbiedingen. Wij delen u mede dat CAMPER u informatie kan zenden over alle bedrijven die deel uitmaken van CAMPER, indien men van mening is dat die informatie u kan interesseren en mits die verband houden met de producten of diensten die u interesseren.

Wij delen u mede dat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten via alle communicatiemiddelen die u ons verstrekt heeft, zoals e-mail, SMS of een ander soortgelijk systeem, waarbij u zich te allen tijde kunt afmelden voor het ontvangen van deze zendingen.

Wij delen u mede dat de wettelijke basis voor de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voor dit doel niet anders is dan het legitiem belang van de bedrijven die deel uitmaken van CAMPER. Tevens delen wij u mede dat u zich kunt verzetten tegen het verwerken van uw gegevens voor een van de doeleinden door een mail te zenden naar customercare@camper.es. Wij delen u mede dat CAMPER uw gegevens bewaart zolang de handels- of contractuele relatie met u duurt, en zolang u CAMPER niet meedeelt dat u geen commerciële informatie wenst te ontvangen.

 

Verzamelen van gegevens in de winkels

 

In het geval dat u een aankoop heeft gedaan in een feitelijke CAMPER winkel of een winkel waarmee CAMPER een overeenkomst heeft, is het mogelijk dat men u vraagt uw e-mail adres te geven. In dat geval gebruikt CAMPER uw e-mail adres om u een elektronische kassabon te zenden, zodat u de garantie voor het product kunt regelen, en wij u op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van CAMPER, en u kunt profiteren van onze aanbiedingen. Wij delen u mede dat CAMPER u informatie kan zenden over alle bedrijven die deel uitmaken van de CAMPER groep, indien men van mening is dat die informatie u kan interesseren en mits die verband houden met de producten of diensten die u interesseren. Wij delen u mede dat de wettelijke basis voor de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voor dit doel niet anders is dan het nakomen van de de handels- of contractuele relatie die met u aangegaan is; of, in voorkomend geval, de door u verleende goedkeuring; evenals het legitiem belang van CAMPER en van de bedrijven die deel uitmaken van CAMPER. Tevens delen wij u mede dat u zich kunt verzetten tegen het verwerken van uw gegevens voor het u toezenden van informatie via de volgende link of door een mail te zenden naar customercare@camper.es.

Wij delen u mede dat CAMPER uw gegevens bewaart zolang de handels- of contractuele relatie met u duurt, en dat uw gegevens bewaard kunnen worden na het beëindigen van de contractuele relatie om die naar de desbetreffende instanties te zenden, en indien dat noodzakelijk is voor het doorgeven van de gegevens vereist door de wet.

 

Registratieformulier en gegevens voor het verzenden van aankopen in de e-shop

 

In het geval dat u zich bij CAMPER als klant heeft aangemeld of iets besteld heeft, delen wij u mede dat CAMPER uw gegevens uitsluitend en alleen gebruikt om u te registreren op onze website, u informatie te bieden over de voortgang van uw bestelling, en om uw bestellingen te bezorgen en u op de hoogte te houden van de activiteiten van CAMPER, en zodat u kunt profiteren van onze aanbiedingen. Wij delen u mede dat CAMPER u informatie kan zenden over alle bedrijven die deel uitmaken van de CAMPER groep, indien men van mening is dat die informatie u kan interesseren en mits die verband houden met de producten of diensten die u interesseren. Wij delen u mede dat de wettelijke basis voor de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voor deze doelen de toestemming van de belanghebbende is. Tevens delen wij u mede dat u zich kunt verzetten tegen het verwerken van uw gegevens voor het u toezenden van informatie via de volgende link of door een mail te zenden naar customercare@camper.es.

Wij delen u mede dat CAMPER uw gegevens bewaart zolang de handels- of contractuele relatie met u duurt, en dat uw gegevens bewaard kunnen worden na het beëindigen van de contractuele relatie om die naar de desbetreffende instanties te zenden, en indien dat noodzakelijk is voor het doorgeven van de gegevens vereist door de wet.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan worden doorgegeven aan kredietbureaus of instanties die fraude willen voorkomen, die een register van deze informaite kunnen aanleggen.

 

Gegevens van contactpersonen verkregen via een contactformulier

 

Uw persoonsgegevens, vermeld op het bestaande formulier worden gebruikt om de vraag die gesteld wordt in het formulier te beantwoorden, waarbij CAMPER zich beroept op de toestemming die wordt verleend in het formulier zelf. De gegevens worden niet overgedragen aan derden, m.u.v. andere bedrijven van de CAMPER groep, in het geval dat dat nodig is vanwege de vraag die gesteld is. Daarnaast worden de persoonsgegevens met betrekking tot de vraag een jaar lang bewaard in de bestanden van CAMPER.

 

Gegevens met betrekking tot klanten die rechtspersonen, zelfstandigen en leveranciers zijn

 

Indien u uw gegevens verstrekt heeft als contactpersoon van een bedrijf dat cliënt is of een leverancier of als individuele ondernemer, dan wel als klant of leverancier van een bedrijf dat deel uitmaakt van Grupo CAMPER, delen wij u mede dat CAMPER uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van de contractuele relatie en die niet zal overdragen aan derden, m.u.v. andere bedrijven van de CAMPER Groep en alleen in het geval dat dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en uitsluitend met dat doel. De verstrekte gegevens blijven bewaard zolang de contractuele relatie bestaat of gedurende de periode die noodzakelijk is voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Daarnaast delen wij u mede dat u als klant of leverancier van een van de bedrijven van Grupo CAMPER, van ieder bedrijf daarvan commerciële informatie kunt ontvangen via de door u opgegeven communicatiemiddelen, inclusief uw e-mail adres, op basis van het legitiem belang gereguleerd door de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens.  Tevens delen wij u mede dat u zich kunt verzetten tegen het verwerken van uw gegevens voor het u toezenden van informatie via de volgende link of door een mail te zenden naar customercare@camper.es.

 

Gegevens met betrekking tot kandidaten

 

In het geval dat u contact met ons heeft opgenomen voor een vacature via het formulier op deze website dat voor dit doel is opgesteld of uw cv rechtstreeks naar de contact e-mail heeft gestuurd, informeren wij u dat, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, de verstrekte persoonlijke gegevens door CAMPER zullen worden verwerkt om uw sollicitatie te beheren in de huidige of toekomstige selectieprocessen onder de bescherming van CAMPER bij de toepassing van precontractuele maatregelen zoals voorzien in art. 6.1.b) van de RGPD, alsmede in de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven bij het indienen of verzenden van uw curriculum vitae over andere gegevens die niet strikt professioneel zijn of zodat wij ze kunnen overdragen aan andere bedrijven van de Groep waar uw beroepsprofiel beter zou kunnen passen.

Uw gegevens worden bewaard zolang u de gegeven toestemming niet herroept of verzoekt om annulering / verwijdering van uw gegevens of verzet tegen de behandeling, om u te kunnen tellen in het geval dat er in de toekomst een sollicitatie is die past bij uw profiel en zonder afbreuk te doen aan de instandhouding ervan, terwijl de wettelijke verplichtingen die van invloed zijn op CAMPER blijven bestaan, die u periodiek kan vragen om de persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae te herzien en bij te werken.

Verder delen wij u mee dat CAMPER voor het beheer van kandidaten gebruik maakt van het externe platform TALENT CLUE. U kunt de desbetreffende informatie vinden op de volgende link

 

Klachten

 

In het geval dat u voor welke reden dan ook een klacht hebt ingediend bij een van onze bedrijven van Grupo CAMPER delen wij u mede dat CAMPER uitsluitend zal gebruiken voor het afhandelen van uw klacht, de wettelijke basis voor het verwerken is de contractuele relatie die u bent aangegaan. Camper draagt uw gegevens niet over aan derden, m.u.v. andere bedrijven van de CAMPER Groep en alleen in het geval dat dat noodzakelijk is voor het afhandelen van de klacht en uitsluitend met dat doel voor ogen. De verstrekte gegevens blijven bewaard zolang de contractuele relatie bestaat of gedurende de periode die noodzakelijk is voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen. 

 

Uitoefenen van de rechten verbonden aan persoonsgegevens

 

U heeft het recht op een bevestiging van een van de bedrijven van CAMPER wanneer dat uw persoonsgegevens verwerkt, en dat houdt tevens alle daaraan verbonden rechten in zoals het recht tot toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking van de verwerking en portabiliteit, voor wat betreft uw persoonsgegevens, evenals de mogelijkheid uw toestemming in te trekken, u kunt dat doen middels een schrijven gericht aan:  Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanje. Of per e-mail: customercare@camper.es.

 

In het geval dat u de nieuwsbrief en andere bijzondere aanbiedingen van CAMPER niet langer wenst te ontvangen, is de beste manier om u af te melden via deze link.

 

 

Geheimhoudingsplicht m.b.t. het verwerken van uw gegevens

 

Degenen die belast zijn met het verwerken van de gegevens van natuurlijke personen, en die direct of indirect toegang hebben tot de bestanden, zullen te allen tijde geheimhouding betrachten met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen tijdens het verrichten van hun activiteiten. De Geheimhoudingsplicht is een verplichting voor Grupo CAMPER, de leden van zijn directie- en bestuursorganen, en alle aangestelde werknemers binnen de Handelsrechtpraktijk. Het is tevens een verplichting voor de leveranciers van goederen en diensten en de werknemers daarvan, het Hoofd Verwerking en de werknemers daarvan, degenen aan wie het Hoofd Verwerking het werk uitbesteedt en de werknemers van dat bedrijf. De Geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van het arbeids- of handelsrelatie met Grupo CAMPER, Verantwoordelijk voor de Bestanden, evenals na het beëindigen van arbeids-, handelsovereenkomsten, enz., die de werknemers en/of professionals binden met het Hoofd Verwerking, en de leveranciers die Grupo CAMPER goederen of diensten leveren.

 

Afgezien van de bedrijven die deel uitmaken van CAMPER en voor de reeds vermelde doelen, en m.u.v. van de volgende gevallen verkopen, noch handelen wij in, noch dragen wij uw persoonlijke informatie over aan derden, zonder u daarover voorafgaand te informeren en dit altijd overeenkomstig de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Alle leden van CAMPER hechten veel waarde de privacy en bescherming van hun persoonlijke gegevens en daarom passen wij een soortgelijk privacybeleid toe. Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden die ons helpen bij het ontwerpen en gebruiken van de Website, het verrichten van de diensten of het analyseren van de verzamelde gegevens.

 

Deze derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het verrichten van de vermelde werkzaamheden, en van hen wordt geheimhouding van de informatie geëist. In andere gevallen dragen wij de informatie alleen over als dat wettelijk vereist is.

 

Gegevens van minderjarigen

 

De diensten die Grupo CAMPER verleent zijn volgens de Spaanse wet bedoeld voor volwassenen. Grupo CAMPER gaat ervan uit dat degenen die hun gegevens verstrekken via de verschillende kanalen (e-mail, web, enz.) die hoedanigheid bezitten.

 

CAMPER richt zich tot de ouders zodat die zich bewust zijn van het feit dat hun kinderen onze website kunnen bezoeken, en om die reden verzoeken wij u uw kinderen erop te wijzen dat in het geval dat de website enigerlei informatie en/of gegevens vraagt, dat zij eerst uw toestemming moeten hebben.

 

Aangezien de veiligheid van minderjarigen ons aan het hart gaat, zullen de registraties die zij ons zenden verworpen worden en laten wij hen weten dat wij geen registraties van minderjarigen accepteren. Daarom raden wij de ouders en voogden van minderjarigen aan regelmatig het gebruik dat de kinderen maken van e-mail en hun andere activiteiten op internet controleren.

 

Algemene Contractsoorwaarden

 

In het geval dat u een aankoop gericht heeft kunt u onze Algemene Contractsvoorwaarden raadplegen door te klikken op de volgende link:

https://www.camper.com/conditions/conditions_en.html

 

 

Aanbevelen van websites /-pagina’s

 

Wanneer Grupo CAMPER, een link/ website aanbeveelt is dat omdat wij menen dat die voor de gebruiker van belang kan zijn. Grupo CAMPER is niet verplicht website /-pagina’s die worden gelinkt of aanbevolen te overzien. Deze werden gecreëerd door rechts-, natuurlijke personen of bedrijven die vreemd zijn aan Grupo CAMPER. De groep heeft niets te maken met het beheer, financiering noch maakt de groep besluiten of de inhoud daarvan, noch beheert of verricht deze de diensten van de aanbevolen, gelinkte websites /-pagina’s leveren. Grupo CAMPER verwijdert alle links en raadt geen website aan wanneer de groep op gepaste wijze heeft vastgesteld dat de geleverde diensten illegaal zijn of goederen of rechten van derden waarvoor een schadevergoeding geëiste kan worden schenden.

 

Gebruik van cookies

 

Klik hier om informatie te krijgen over het gebruik van cookies.

Daarnaast, wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij de gegevens bekend als “click tracking” (adres van de server, domeinnaam, enz.). Deze informatie tezamen met de informatie die u ons verstrekt heeft kunnen wij uw bezoeken personaliseren.

 

Gegevensbescherming

 

Grupo CAMPER heeft in zijn werkcentra, winkels, systemen, communicatie-infrastructuur, enz, alle veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die vereist zijn volgens de norm Bescherming Persoonsgegevens. Tevens hebben wij alle logische, fysieke, organisatorische, contractuele, enz. maatregelen genomen om de te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang hebben tot de gegevens en deze kunnen vernietigen, wijzigen, reproduceren, verspreiden, verzenden of opnieuw gebruiken.

 

Desondanks, moet er gezegd worden dat wanneer men gegevens verstrekt via internet er altijd een gevaar bestaat dat derden, waarover wij geen enkele controle hebben, deze informatie kunnen onderscheppen en gebruiken. Alhoewel wij van CAMPER ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u via internet doorgeeft en op uw verantwoordelijk doorgeeft niet garanderen.

 

Geldigheid en wijziging van het privacybeleid

 

Het privacybeleid vastgesteld door Grupo CAMPER is van kracht vanaf de datum van de publicatie daarvan op de desbetreffende website; de gebruiker mag deze opslaan en/of reproduceren. Grupo CAMPER is bevoegd zijn Privacybeleid te wijzigen en de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen.