ZAWIADOMIENIE PRAWNEInformacja prawna

Niniejsza witryna internetowa, zwana dalej „Witryną”, stanowi własność spółki RURALMED, zwanej dalej „CAMPER”, zarejestrowanej zgodnie z prawem Hiszpanii, z siedzibą pod adresem Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorka, Baleary, Hiszpania, oraz wpisanej do Rejestru Spółek na Majorce, posiadającej hiszpański numer identyfikacji podatkowej  (CIF) CIF B57060725.

 

Oprócz adresu siedziby podajemy użytkownikom także adres e-mail customercare@camper.es, na który mogą wysyłać swoje wnioski, zapytania oraz skargi i reklamacje. 

 

Zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy o usługach w społeczeństwie informacyjnym oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy Państwa także, jakie spółki tworzą Grupę CAMPER. 

 

Spółki te wymienione są poniżej:

 

NAZWA

Nr identyfikacji podatkowej

RURALMED SLU

B57060725

ALCUDIA DESIGN SLU

B57687303

BINIARAIX MANUFACTURING SLU

B57687295

 

COFLUSA SLU

A28399384

RANDA LOGISTICS SLU

B57229999

COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SLU

B07099047

VALLDEMOSSA GMBH

HRB 40643

DEIA APS

Numer CVR/SE: 31 94 73 59

MANCOR AE

AP.M.A.E.: 55516/01/B/03/556

POLLENSA BVBA

 

LLUBI BV

NL8156.59.970.B.01

MONTUIRI SP. Z O. O

146148614

ESCORCA AB

556976-9978

ALARO SRL a Socio Unico

IT10703120153

CELLINI SAS

FR66602040412

FLORAL LIMITED

03049846

ARIANY LIMITED

415958

BINIALI SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

725673

BUNYOLA GMBH

354447X

SANTANYI AYAKKABI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

716797

 

 

Poprzez wejście na Witrynę i korzystanie z niej stają się Państwo jej Użytkownikiem, co oznacza przestrzeganie wersji niniejszego Zawiadomienia prawnego opublikowanej w czasie, kiedy uzyskują Państwo dostęp do Witryny. Jeżeli nie godzą się Państwo na te zasady, nie powinni Państwo wchodzić na Witrynę ani korzystać z oferowanych na niej usług.   

 

Niniejsze Zawiadomienie prawne podlega zasadom prawa i działania w dobrej wierze. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Witryny oraz z udostępnionych informacji i oferowanych usług zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, dobrą praktyką i porządkiem publicznym. Nieuprawnione wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej Witrynie, ich odsprzedawanie lub naruszanie praw osób trzecich będzie skutkować odpowiedzialnością prawną zgodnie z przepisami prawa.  

 

W szczególności zalecamy, aby zwracali Państwo uwagę na naszą politykę dotyczącą Warunków sprzedaży, Politykę ochrony prywatności i Politykę cookies oraz zapoznali się z nimi, w szczególności przed dokonaniem zakupów lub podaniem nam swoich danych osobowych. Dostęp do określonych treści, produktów lub usług może podlegać określonym warunkom, które w stosownych przypadkach mogą zastępować, uzupełniać lub modyfikować niniejsze Zawiadomienie prawne. Z tego względu, przed uzyskaniem dostępu do wyżej wspomnianych treści, produktów lub usług lub skorzystaniem z nich Użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z odpowiednimi warunkami. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Zawiadomienia prawnego a określonymi warunkami danej usługi, warunki usługi będą miały znaczenie nadrzędne. 

 

CAMPER nie przyjmuje odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub sprzeniewierzenie treści lub informacji opublikowanych na Witrynie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że wszystkie informacje lub treści, do których uzyskują dostęp za pośrednictwem Witryny, są treściami i informacjami do ich wyłącznego i osobistego użytku i nie mogą być przekazywane innym osobom. Przekazywanie osobom trzecim wszystkich lub części jakiegokolwiek rodzaju informacji lub treści, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp za pośrednictwem Witryny, jest zabronione. 

 

Zgodnie z art. 21 ustawy o usługach w społeczeństwie informacyjnym CAMPER może wysyłać do Państwa informacje reklamowe dotyczące swoich działań pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innego podobnego środka przekazu.  

 

Rejestracja

Nie muszą się Państwo rejestrować na Witrynie, aby uzyskać dostęp do jej treści i przeglądać ją. Jednak Użytkownicy, którzy zechcą to zrobić, będą mogli zarejestrować się na Witrynie oraz otrzymywać specjalne korzyści, takie jak pierwszeństwo w procedurach zakupów, oferty specjalne, wiadomości o wydarzeniach oraz losowanie nagród, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Będą też mogli śledzić stan realizacji swojego zamówienia i dokonywać podobnych czynności. 

 

CAMPER zobowiązuje się do przetwarzania danych wszystkich zarejestrowanych użytkowników zgodnie z Polityką ochrony prywatności.

 

Użytkownicy zobowiązują się do udzielania pełnych, zgodnych z prawdą i dokładnych informacji, a także do aktualizacji wszystkich udostępnionych danych w celu zapewnienia, aby były one zawsze pełne, zgodne z prawdą i dokładne. 

 

Użytkownicy zobowiązują się, że po dokonaniu rejestracji będą chronić swoje dane do logowania oraz dbać o właściwe korzystanie z nich, a także niezwłocznie zgłaszać CAMPER wszelkie incydenty, takie jak ich kradzież lub utrata bądź też nieuprawniony dostęp do nich, mogące prowadzić do ich bezprawnego wykorzystania, w celu umożliwienia ich natychmiastowego unieważnienia. CAMPER nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje bezprawnego wykorzystania danych do logowania.

 

Hasła użytkowników mają charakter informacji osobistej i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Z tego względu nie wolno pozwalać na korzystanie z nich przez inne osoby, ponieważ wiąże się to z ryzykiem kradzieży tożsamości.  

 

Rejestracja użytkownika jest uważana za wiążącą w świetle prawa umowę pomiędzy CAMPER a Użytkownikiem, zgodnie z warunkami niniejszego Zawiadomienia prawnego oraz zawartymi w nim zapisami dotyczącymi rejestracji. 

 

Zarejestrowani użytkownicy oświadczają, że zapoznali się z warunkami określonymi w niniejszym Zawiadomieniu prawnym oraz określonymi w nim warunkami rejestracji, zrozumieli te warunki i zgadzają się przestrzegać wszystkich ich postanowień.  Oświadczają także, że zapoznali się z Polityką ochrony prywatności oraz zaakceptowali jej warunki.

 

 

Treści

 

Własność przemysłowa / intelektualna

Domena CAMPER.com stanowi własność CAMPER. Witryna ta zawiera znaki towarowe, logotypy, obrazy, teksty, projekty, hasła oraz inne treści, do których prawa stanowią własność CAMPER. Użytkownicy wyraźnie przyjmują do wiadomości informację o ich własności oraz rozumieją, że nie mogą nabyć żadnych praw do powyższych elementów, dokonywać w nich zmian ani ich wykorzystywać. Wszystkie treści mogą być wykorzystywane wyłącznie za wyraźną zgodą wydaną na piśmie i podpisaną przez ich właścicieli. Dlatego też użytkownicy nie są uprawnieni do wykorzystywania znaków towarowych CAMPER jako linków na innej witrynie bez pisemnej zgody CAMPER.

 

W sytuacji gdy użytkownicy uzyskają dostęp do jakichkolwiek treści lub elementów udostępnionych im na Witrynie lub w innej udostępnionej w tym celu aplikacji lub pobiorą je, nie będą mieli do nich żadnych praw. CAMPER zachowuje pełne prawa do tych elementów i treści oraz wyraża zgodę wyłącznie na korzystanie z nich przez użytkowników osobiście, a zgoda ta nie podlega przeniesieniu. Wszelkie formy powielania, dystrybucji, podawania lub udostępnienia do wiadomości publicznej lub przerabiania, a także wszelkie inne formy eksploatacji wszystkich lub części wyżej wspomnianych treści lub elementów z wykorzystaniem jakiegokolwiek środka, wymagają uprzedniej pisemnej zgody CAMPER lub ich właściciela w przypadkach, gdy ma to zastosowanie. 

 

Możliwość dostępu do Witryny lub jej przeglądania nie będzie w żadnym wypadku uważana za zrzeczenie się, przeniesienie lub zbycie w całości lub części praw, o których mowa powyżej, ani za udzielenie na nie licencji przez CAMPER lub posiadacza odpowiednich praw w przypadkach, gdy ma to zastosowanie. 

 

Nieuprawnione wykorzystanie

Użytkownicy zobowiązują się do niekorzystania z Witryny i zawartych na niej treści w celach lub ramach działań niezgodnych z prawem. Nie są uprawnieni do modyfikowania materiałów zawartych na Witrynie; nie mogą także kopiować, dystrybuować, przenosić, prezentować, wykonywać ani ogólnie w jakikolwiek sposób powielać, publikować, autoryzować ani sporządzać jakichkolwiek materiałów na podstawie informacji lub treści zawartych na Witrynie. 

 

Modyfikacje treści

Witryna może zawierać błędy typograficzne.  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści Witryny bez uprzedniego powiadomienia. 

 

Linki

W celu wzbogacenia Witryny o dodatkowe treści mogą być na niej zamieszczane linki do osób trzecich. Linki takie nie są objęte naszym Zawiadomieniem prawnym i Polityką ochrony prywatności, w związku z czym nie podlegają kontroli CAMPER.  Witryny te muszą mieć swoją własną odrębną Politykę ochrony prywatności i Zawiadomienie prawne. Chociaż dokładamy wszelkich możliwych starań w celu ochrony integralności naszej Witryny, CAMPER nie może przyjmować odpowiedzialności za umieszczone na innych witrynach treści ani za ich działania. W związku z powyższym dostęp do tych witryn uzyskują Państwo i odwiedzają je na własną odpowiedzialność.  

Zabrania się tworzenia linków lub treści wiadomości e-mail do Witryny CAMPER z jakiegokolwiek adresu URL.

 

Polityka ochrony prywatności i Polityka cookies

Więcej informacji o naszej Polityce cookies i Polityce ochrony prywatności można znaleźć w Polityce ochrony prywatności lub Polityce cookies

 

Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności

CAMPER nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji dotyczących przydatności w celach komercyjnych lub w określonym celu. CAMPER nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z tytułu nawiązki ani odszkodowania o charakterze sankcyjnym, ani też odpowiedzialności za szkody uboczne, następcze, pośrednie ani szczególne związane z Witryną lub wynikające z niej, niezależnie od tego, czy strony posiadają rzeczywistą lub dorozumianą wiedzę o szkodzie, którą mogą powodować.   

 

Brak uchylenia postanowień

Jeżeli CAMPER nie będzie stosować któregokolwiek z postanowień zawartych w powyższych punktach, nie będzie to w żadnym wypadku uważane za jego uchylenie. 

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Zawiadomienie prawne regulowane jest prawem Hiszpanii i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego interpretacji. O ile Użytkownik nie jest „konsumentem lub użytkownikiem” w rozumieniu przepisów prawa hiszpańskiego oraz o ile obowiązujące prawo nie ustanawia innego bezwzględnie obowiązującego wymogu, strony wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji Sądów i Trybunałów w Ince (Inca na Majorce), wyraźnie zrzekając się innej jurysdykcji.

 

Kontakt z nami

Jeżeli będą Państwo chcieli wysłać nam uwagi, zapytania, skargi lub reklamacje bądź też poruszyć inne kwestie dotyczące naszej Witryny, powinni Państwo napisać do CAMPER na następujący adres:  Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorka, Baleary, Hiszpania. Mogą Państwo także wysłać wiadomość e-mail na adres customercare@camper.es lub wypełnić odpowiednią rubrykę na Witrynie przeznaczoną do kontaktowania się z nami.