JURIDISCHE MEDEDELINGWettelijke informatie

Deze webpagina, hierna te noemen: “Web”, is eigendom van RURALMED, hierna te noemen:  “CAMPER”, een handelsvennootschap opgericht naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel in Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanje, Spanje, ingeschreven in het Handelsregister van Mallorca: Blad PM-37464 Band 1805 Bladzijde 48 onder BTW-nummer B57060725

 

Naast de maatschappelijke zetel geven wij de gebruikers ook het volgende adres customercare@camper.es voor al hun verzoeken, vragen en klachten.

 

Daarnaast delen wij u mede dat de bedrijven waaruit Grupo CAMPER bestaat onderworpen zijn aan het bepaalde in Wet van Diensten van de Informatiemaatschappij en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De bedrijven die deel uitmaken van CAMPER zijn:

 

NAAM

BTW-nummer

RURALMED SLU

B57060725

ALCUDIA DESIGN SLU

B57687303

BINIARAIX MANUFACTURING SLU

B57687295

 

COFLUSA SLU

A28399384

RANDA LOGISTICS SLU

B57229999

COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SLU

B07099047

VALLDEMOSSA GMBH

HRB 40643

DEIA APS

CVR/SE- numer: 31 94 73 59

MANCOR AE

AP.M.A.E.: 55516/01/B/03/556

POLLENSA BVBA

 

LLUBI BV

NL8156.59.970.B.01

MONTUIRI SP. Z O. O

146148614

ESCORCA AB

556976-9978

ALARO SRL a Socio Unico

IT10703120153

CELLINI SAS

FR66602040412

FLORAL LIMITED

03049846

ARIANY LIMITED

415958

BINIALI SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

725673

BUNYOLA GMBH

354447X

SANTANYI AYAKKABI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

716797

 

 

Toegang tot en het gebruik van de Web verlenen u de hoedanigheid van Gebruiker, dit houdt in dat u gebonden bent aan de onderhavige Juridische Mededeling, en wel de versie die daarop gepubliceerd is op het moment dat u de Web gebruikt. Indien u daarmee niet akkoord gaat moet u niet naar de Web gaan of gebruik maken van de diensten die daarop aangeboden worden.

 

De onderhavige Juridische Mededeling is onderworpen aan de principes van wettelijkheid en goede trouw, waarbij de gebruiker zich verplicht de Web, en de geleverde informatie en diensten te gebruiken overeenkomstig de wetgeving, normen en waarden, goede gewoonten en de openbare orde. Ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze Web, het doorverkopen daarvan evenals het schenden van rechten van derden, zullen resulteren de gebruiker wettelijk aansprakelijk maken.

 

Wij raden u in het bijzonder aan aandacht te schenken en alle informatie te lezen in verband met de Verkoopvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid, vooral bij het verrichten van een aankoop of het verstrekken van uw gegevens. Toegang tot bepaalde Inhoud, Producten en/of Diensten aangeboden op de Web kunnen onderworpen zijn aan bepaalde bijzondere eigen voorwaarden, die, naar gelang het geval, deze Juridische Mededeling vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker alvorens zich toegang te verstrekken tot en/of gebruik te maken van die Inhoud, Producten en/of Diensten tevens aandachtig de desbetreffende bijzondere voorwaarden te lezen. Bij afwijking van hetgeen bepaald is in deze Juridische Mededeling en de bijzondere voorwaarden van iedere specifieke dienst, zullen deze laatste prevaleren.

 

CAMPER stelt zich niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of misbruik van de op de Web gepubliceerde informatie. De gebruiker erkent en accepteert dat alle informatie en/of inhoud waar hij/zij via de Web toegang toe krijgt uitsluitend voor zijn eigen persoonlijk, niet overdraagbaar gebruik is. Het is uitdrukkelijk verboden op enigerlei wijze alle of een deel van de informatie en/of inhoud waar de gebruiker toegang toe krijgt via de Web aan derden mee te delen.

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van Wet Diensten van de Informatiemaatschappij, is CAMPER bevoegd u per e-mail of een ander soortgelijk communicatiemiddel, reclamemateriaal dat verband houdt met de activiteiten van CAMPER te zenden.

 

Registratie

Om toegang te krijgen tot en te surfen op de Web is het niet nodig daarop aangemeld te zijn. Maar, de Gebruikers die dat willen kunnen zich daarop aanmelden en dan genieten van de exclusieve voordelen zoals een versoepeling van het koopproces, het ontvangen van speciale aanbiedingen, berichten over evenementen en exclusieve prijzen trekkingen voor geregistreerde gebruikers, de status van de bestelling controleren, enz.

 

CAMPER verplicht zich de gegevens van geregistreerde gebruikers te behandelen en te verwerken volgens het bepaalde in het Privacybeleid.

 

De Gebruiker verplicht zich juiste, exacte en volledige gegevens te verstrekken, en dient tevens alle verstrekte gegevens bij te werken zodat deze juist, exact en volledig blijven.

 

Na zijn registratie verplicht de Gebruiker zich zijn toegangscodes zorgvuldig te bewaren en te gebruiken, en tevens CAMPER onmiddellijk op de hoogte te brengen van een feit als diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang, die leidt tot oneigenlijk gebruik daarvan, zodat onmiddellijk kan worden overgegaan tot het annuleren daarvan. CAMPER stelt zich niet aansprakelijk van de gevolgen die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van de toegangscodes.

 

Het wachtwoord van iedere gebruiker is persoonlijk en mag niet door derden gebruikt worden en anderen mag geen toestemming verleend worden dat te gebruiken wegens het gevaar van identiteitsdiefstal.

 

Het registratieproces van de gebruiker wordt beschouwd als het sluiten van een bindende overeenkomst tussen CAMPER en de gebruiker, overeenkomstig de bepalingen van deze Juridische Mededeling en de registratievoorwaarden die daarin zijn opgenomen.

 

De geregistreerde gebruiker bevestigt dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze Juridische Mededeling en de registratievoorwaarden daarvan heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij accepteert alle bepalingen na te komen. Tevens bevestigt de gebruiker dat hij/zij het Privacybeleid heeft gelezen en begrepen.

 

Inhoud

 

Industrieel /Intellectueel Eigendom

Het domein CAMPER.com is eigendom van CAMPER. Deze website bevat handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, teksten, ontwerpen, slogans en andere inhoud waarvan de rechten CAMPER toebehoren. De gebruiker erkent dit uitdrukkelijk en begrijpt dat hij/zij daarover geen enkel recht verkrijgt, noch kan hij/zij deze wijzigen of daar gebruik van maken. Men mag inhoud waarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen nooit gebruiken. De gebruiker is niet bevoegd op een andere website de handelsmerken van CAMPER als link te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMPER.

 

In het geval dat de gebruiker toegang heeft tot en/of inhoud en/of elementen die zich op de Web bevinden downloadt, evenals enige andere programma’s die daarvoor beschikbaar zijn, bezit hij/zij geen enkel recht daarover, aangezien CAMPER de enige is die een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruik daarvan toestaat. Voor iedere reproductie, verspreiding, openbare communicatie, beschikbaarstelling of transformatie, evenals alle andere vormen van uitbating van het geheel of een deel van die inhoud of elementen, ongeacht de wijze waarop dat geschiedt of met welk middel, is voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMPER of, in voorkomend geval, van de eigenaar ervan nodig.

 

De toegang tot en het surfen op de Web wordt in geen geval beschouwd als een volledige of gedeeltelijke afstand, overdracht, gunning of cessie van de hierboven vermelde rechten door CAMPER of, in voorkomend geval, van de rechten die het bedrijf bezit.

 

Ongeoorloofd gebruik

De Gebruiker verplicht zich de Web en de inhoud daarvan niet te gebruiken voor illegale doeleinden of activiteiten: en hij/zij heeft niet het recht materiaal op de Web te wijzigen,    evenmin mag hij/zij die kopiëren, verspreiden, verzenden, presenteren, verrichten of, in het algemeen, op enigerlei wijze publiceren, goedkeuren of het creëren van enig werkstuk gebaseerd op de informatie of de inhoud vermeld op de Web.

 

Wijzigingen

De Web kan schrijffouten bevatten. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Web zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Links

Om de dienstverlening van de Web te verbeteren kunnen er links naar derden worden opgenomen, op deze links zijn onze Juridische Mededeling en Privacybeleid niet van toepassing en zij vallen buiten de controle van CAMPER. Daarom moeten deze websites hun eigen onafhankelijke Privacybeleid en Juridische Mededeling hebben, en alhoewel wij trachten de integriteit van onze website te beschermen kan CAMPER zich niet aansprakelijk stellen, noch als verantwoordelijke beschouwd worden voor de inhoud en de activiteiten van deze websites. Uw bezoek aan of toegang tot deze websites valt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Het is verboden een link aan te maken of de inhoud van een e-mail vanaf welke URL dan ook te linken met de Web van CAMPER.

 

Privacy- en Cookiesbeleid

Om meer te weten over ons Privacy- en Cookiesbeleid kunt u gaan naar onze Privacybeleid en/of ons Cookiesbeleid.

 

Garanties en Beperking van de Aansprakelijkheid.

CAMPER doet afstand van alle uitdrukkelijke of impliciete garantie, inclusief – maar niet beperkt tot- de impliciete garanties van aanpassing voor het verkopen en het aanpassen daarvan voor een speciaal doel. CAMPER aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor exemplaire-, gevolg-, punitieve-, incidentele-, indirecte of bijzondere schade in verband met deze website of die daaruit voortvloeien, ook al zijn de partijen wel of niet, daadwerkelijk of impliciet, op de hoogte van de schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

 

Geen afstand

In het geval dat CAMPER een van de bovenstaande bepalingen niet toepast, mag dat in geen geval beschouwd worden als afstand van die bepaling.

 

Toepasselijke wet en Jurisdictie:

De onderhavige Juridische Mededeling valt onder de Spaanse wet. Mits de Gebruiker geen “consument of gebruiker” is overeenkomstig het bepaalde in de Spaanse norm, en behalve in het geval waarin de toepasselijke Wet anders bepaalt, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de Rechtbanken en Gerechten van Inca, en zien daarbij uitdrukkelijk af van andere rechtsgebieden.

 

Contact

Indien u ons uw opmerkingen, twijfels, klachten of andere vragen over onze website wilt zenden, kunt u dat per post doen naar het volgende adres CAMPER Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanje, of per e-mail naar customercare@camper.es, of het onderdeel contact van de Web.